ارشد وزارت بهداشت | دکتری وزارت بهداشت | لیسانس به پزشکی | جزوات کنکور بهداشت | مشاوره ارشد وزارت بهداشت | کنکور سراسری

» » زبان عمومی

منابع زبان عمومی کنکور کارشناسی ارشد علوم پزشکی

1395/08/25 موضوع: زبان پزشکی
تا قبل از سال 93 به مدت چند سال کتابهای موزائیک و ... به عنوان رفرنس برای کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت  معرفی شده بودند که از سال 93 رفرنس های درس زبان عمومی این آزمون تغییر پیدا کرد و به احتمال زیاد همچون گذشته این کتاب ها به مدت چند سال ...

منابع زبان عمومی کنکور کارشناسی ارشد علوم پزشکی

1395/08/23 موضوع: آزمون ارشد وزارت بهداشت
تا قبل از سال 93 به مدت چند سال کتابهای موزائیک و ... به عنوان رفرنس برای کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت  معرفی شده بودند که از سال 93 رفرنس های درس زبان عمومی این آزمون تغییر پیدا کرد ...

منابع زبان کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

1395/08/18 موضوع: اخبار ارشد وزارت بهداشت
تا قبل از سال 93 به مدت چند سال کتابهای موزائیک و ... به عنوان رفرنس برای کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت معرفی شده بودند که از سال 93 رفرنس های درس زبان عمومی این آزمون تغییر پیدا کرد و به احتمال زیاد همچون گذشته این کتاب ها به مدت چند سال بعنوان ...