ارشد وزارت بهداشت | دکتری وزارت بهداشت | لیسانس به پزشکی | جزوات کنکور بهداشت | مشاوره ارشد وزارت بهداشت | کنکور سراسری

» » آماده سازی آزمون

آزمون های آزمایشی لیسانس به پزشکی

1395/08/17 موضوع: ---
در راستای آماده سازی داوطلبان آزمون های ارشد و دکتری و لیسانس به پزشکی، آزمون های آزمایشی با رویکرد شبیه سازی آزمون های وزارت بهداشت در گروه آموزشی استاد رضازاده برنامه ریزی شده است. ...

آزمون های آزمایشی دکتری

1395/08/17 موضوع: ---
در راستای آماده سازی داوطلبان آزمون های ارشد و دکتری و لیسانس به پزشکی، آزمون های آزمایشی با رویکرد شبیه سازی آزمون های وزارت بهداشت در گروه آموزشی استاد رضازاده برنامه ریزی شده است. ...

آزمون های آزمایشی ارشد

1395/08/17 موضوع: ---
در راستای آماده سازی داوطلبان آزمون های ارشد و دکتری و لیسانس به پزشکی، آزمون های آزمایشی با رویکرد شبیه سازی آزمون های وزارت بهداشت در گروه آموزشی استاد رضازاده برنامه ریزی شده است. ...