ارشد وزارت بهداشت | دکتری وزارت بهداشت | لیسانس به پزشکی | جزوات کنکور بهداشت | مشاوره ارشد وزارت بهداشت | کنکور سراسری

مدارک تحصیلی مورد پذیرش و دروس امتحانی و ضرایب هر یک از دروس دکتری ایمونولوژی

1395/10/30 موضوع: دسته بندی / ایمنی شناسی
مدارک تحصیلی مورد پذیرش و دروس امتحانی و ضرایب هر یک از دروس در دکتری ایمونولوژی: در دفترچه دکتری تخصصی وزارت بهداشت لیستی از مدارک تحصیلی مورد پذیرش در رشته مورد نظر و همچنین دروس امتحانی رشته ها به همراه ضرایب گردآوری شده است که مدارک مورد پذیرش و ...