ارشد وزارت بهداشت | دکتری وزارت بهداشت | لیسانس به پزشکی | جزوات کنکور بهداشت | مشاوره ارشد وزارت بهداشت | کنکور سراسری

» » » مدارک مورد پذیرش در کنکور ارشد وزارت بهداشت

مدارک مورد پذیرش در کنکور ارشد وزارت بهداشت

در تاریخ : 23 آبان 1395
نظرات : 0
بازدیدها : 30637
  • Like
  • 4
برخلاف کنکور ارشد وزارت علوم که شما با هر مدرک کارشناسی می توانید در مقطع کارشناسی ارشد متفاوتی ادامه تحصیل دهید (مثلا با کارشناسی زیست شناسی، رشته حقوق را برای ادامه تحصیل در کارشناسی ارشد انتخاب نمایید!) وزارت بهداشت برای کنکور کارشناسی ارشد محدودیت هایی داشته و برای هر رشته مدارک خاصی را مورد قبول تلقی می کند.
به عبارتی انتخاب دانشجو اختصاصی تر شده و مهارت هایی که در دوره کارشناسی آموخته می شوند هم در این کنکور با اهمیت تلقی می شوند.متقاضیان کنکور ارشد وزارت  همیشه دارای سوالات مختلفی در مورد اینکه با چه رشته ای می توان در چه رشته ای ادامه تحصیلی داد ، هستند. برای پاسخ به این سوال در زیر لیست تمام رشته مرتبط برای ورود به مقطع ارشد وزارت بهداشت لیست شده است:

آموزش پزشکی:
اعضای هیئت علمی گروه های علوم پزشکی دانشگاه هـا و دانشـکده هـای علـوم پزشـکی سراسـر کشـور، اعضـای هیئــت علمــی گــروه هــای علــوم پزشــکی دانشــگاه آزاد اسالمی (باپرداخت شهریه)، دارنـدگان مـدرک کارشناسـی ارشد رشته های علـوم پزشـکی، دارنـدگان مـدرک دکتـرای عمــومی پزشــکی ،داروســازی و دندانپزشــکی، دکتــرای تخصصــی بــالینی و فــوق تخصصــی بــالینی، کارشناســی تمامی رشته های علوم پزشکی، رشته های علوم تربیتـی – مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، علوم تربیتی – تکنولـوژی آموزشی

بینائی سنجی:
کارشناسی بینائی سنجی

اپیدمیولوژی:
کلیه کارشناسی های علـوم پزشـکی، کارشناسـی انگـل شناسی، اداره امور بیمارستانها، و دکترای عمومی گـروه پزشکی و دکترای حرفه ای دامپزشکی

بهداشت روان:
کارشناسی روانشناسی (کلیه گرایشها)

اقتصاد بهداشت:
کارشناسی در یکی از رشته های گـروه پزشـکی، اقتصـادع علـــوم اقتصـــادی، مدیریت، مـــدیریت خـــدمات بهداشـــتی درمــانی، حســابداری، جامعــه شناســی، علوم اجتمــاعی، مهندســی پزشــکی، دکتــرای عمــومی گــروه پزشــکی* و دکتــــرای حرفــــه ای دامپزشــــکی، مهندســــی صــــنایع، کارشناسی و کارشناسی ارشد(داروسازی خارج از کشور)

روانشناسی بالینی:
کارشناســی کلیــه رشــته هــای روانشناســی، مشــاوره و راهنمایی

آموزش بهداشت:
کارشناســــی بهداشــــت عمــــومی، علــــوم اجتمــــاعی، روانشناسی، علوم تربیتی، پرسـتاری، مامـائی، بهداشـت محـیط، بهداشـت حرفـه ای، مـدیریت خـدمات بهداشـتی درمانی، هوشبری، اتاق عمـل، فنـاوری اطلاعـات سـلامت (مدارک پزشکی)

اتاق عمل:
کارشناســـی در رشـــته هـــای اتـــاق عمـــل، پرســـتاری و هوشبری

آمار زیستی:
کلیه کارشناسی هـای علـوم پزشـکی، کارشناسـی آمـار، ریاضی، علوم کامپیوتری، دکتری عمـومی گـروه پزشـکی *و دکترای حرفه ای دامپزشکی

اعضای مصنوعی و وسایل کمکی:
کارشناسی اعضای مصنوعی و وسایل کمکی

ارگونومی:
دانــش آموختگــان دکتــری عمــومی پزشــکی، کارشناســی رشـته هـای بهداشـت حرفـه ای، کاردرمـانی، فیزیـوتراپی، ارتوپـــدی فنـــی، مهندســـی صـــنایع، مهندســـی فنـــاوری اطلاعـات، طراحـی صـنعتی، مـدیریت صـنعتی، مهندسـی مکانیــک، مهندســی تکنولــوژی طراحــی و نقشــه کشــی صنعتی، روانشناسی، ایمنـی صـنعتی، فیزیـک، مهندسـی پزشکی، پرستاری، هوشبری، اتاق عمل

اکولوژی انسانی:
کارشناســی در یکــی از رشــته هــای اکولــوژی انســانی، جغرافیا (بـا گـرایش انسـانی)، بهداشـت عمـومی، زیسـت شناسی (همه گرایشها)، محیط زیست، بهداشت محیط، بهداشت خانواده و جمعیت، بهداشـت حرفـه ای، مامـایی، پرستاری و یـا دارا بـودن مـدرک دکتـری عمـومی ( پزشـکی، داروسازی و دندانپزشـکی)، دکتـری حرفـه ای دامپزشـکی مورد تائید وزارت بهداشت، و یا وزارت علوم،

انفورماتیک پزشکی:
کلیــه کارشناســی هــای رشــته هــای علــوم پزشــکی ، رشتههای ریاضـی (کلیـه گرایشـها) عمهندسـی کـامپیوتر ، علــــوم کامپیوتر،مهندســــی پزشکی، مهندســــی بــــرق الکترونیک، مهندسی فنـآوری اطلاعـات، علوم آزمایشـگاهی دامپزشـکی، دکترای عمـومی پزشـکی و دکتـرای عمـومی دندانپزشکی

ارزیابی فناوری سلامت HTA:
مــدرک کارشناســی در کلیــه رشــته هــای مصــوب وزارت بهداشــت، کارشناســی فنــی و مهندســی وزارت علــوم تحقیقات و فناوری، دکتری عمـومی پزشـکی ، داروسـازی یا دکتری حرفه ای دامپزشکی

بهداشت و ایمنی مواد غذایی:
دارنـــدگان مـــدرک دکتـــری پزشـــکی عمومی، داروســـازی، دامپزشــکی و دکتــرای حرفــه ای علــوم آزمایشــگاهی و یــا کارشناســی در یکــی از رشــته هــای علــوم تغذیــه، علــوم و صنایع غذایی(گرایش کنترل کیفی و بهداشتی)، بهداشـت محــــیط، بهداشــــت عمــــومی، میکروبیولــــوژی، علــــوم آزمایشـــگاهی، مهندســـی کشـــاورزی(گـــرایش صـــنایع غذایی)، مهندسی شـیمی(گـرایش شـیمی موادغـذایی)، بهداشت مواد غذایی با منشـا دامی، بهداشـت و بازرسـی گوشت

برنامه ریزی یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی1 :
دکتـرای عمـومی پزشـکی، دکتـرای عمـومی داروسـازی، دکترای عمومی دندانپزشکی، کارشناسی یـا کارشناسـی ارشد کلیه رشته های علوم پزشکی، کارشناسـی مـدیریت و برنامــــه ریزی آموزشــــی، کارشناســــی ارشــــد رشــــته برنامه ریزی مدیریت آموزشی و محیط زیسـت، کارشناسـی ارشد رشته مـدیریت آموزشـی، کارشناسـی ارشـد رشـته برنامه ریزی آموزشـی، کارشناسـی ارشـد رشـته تحقیقـات آموزشی

تاریخ علوم پزشکی:
مدرک کارشناسی در کلیه رشته هـای مقطـع کارشناسـی مصــوب و مــورد تاییــد وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشکی و یا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

فن آوری تصویر برداری پزشکی:
مدرک کارشناسی در رشته های فیزیـک (کلیـه گرایشـها)، تکنولــوژی پرتوشناســی، تکنولــوژی پزشــکی هســته ای، تکنولـــوژی پرتودرمـــانی، مهندســـی پزشـــکی (گـــرایش بیوالکتریک)، مهندسی هسته ای

تکنولوژی گردش خون:
کارشناسی رشته های پرستاری، هوشبری و اتاق عمل
برای رشته تکنولوژی گردش خون، داشتن حداقل 2 سال سابقه کار بالینی با مدرک کارشناسی در عرصه های بالینی الزامی میباشد.

حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین:
کارشناسی بهداشت محـیط ، علـوم آزمایشـگاهی ، انگـل شناسی پزشکی ، حشره شناسی پزشـکی و مبـارزه بـا نــاقلین ، زیســت شناســی(کلیــه گرایشــها)، دفــع آفــات کشاورزی ، گیاه پزشکی، علوم زیستی ، حفاظـت گیاهـان ،بهداشت عمومی، مدیریت تلفیق آفات

رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی:
کارشناســی تکنولــوژی پرتوشناســی، زیســت شناســی ســلولی و مولکــولی، تکنولــوژی پرتودرمــانی، تکنولــوژی پزشکی هسته ای، ژنتیـک ، بیوفیزیـک ، فیزیـک، مهندسـی هسته ای (با گرایش پرتوپزشکی)

رفاه اجتماعی:
کارشناسی کلیه رشته ها

سلامت و رسانه:
دانش آموختگان دکترای حرفه ای در رشـته هـای پزشـکی عمــومی، داروســازی عمــومی دندانپزشــکی عمــومی ، دامپزشکی ، علوم آزمایشگاهی و دانش آموختگان مقـاطع کارشناسی ارشد رشته های علوم پزشکی

سلامت سالمندی:
کارشناســـی پرســـتاری، مامـــایی، آمـــوزش بهداشـــت، بهداشـت عمـومی، مـدیریت توانبخشـی، مـدیریت خـدمات بهداشــتی ودرمانی، روانشناســی بــالینی، علــوم تغذیــه، مـددکاری اجتمـاعی، شـنوایی سـنجی، بینـایی سـنجی، فیزیوتراپی، گفتاردرمانی وکاردرمانی

شنوائی شناسی:
کارشناسی شنوایی شناسی

علوم تشریحی:
کارشناســی علــوم تشــریحی، بافــت شناســی، زیســت شناسی (کلیـه گرایشـها)، فیزیـوتراپی ، ارتوپـدی فنـی ، کاردرمانی ، گفتاردرمانی، رادیولوژی، شـنوایی شناسـی، پرستاری، مامایی، بینایی سنجی، هوشـبری، اتـاق عمل، علوم آزمایشگاهی

علوم و صنایع غذائی (گرایش کنترل کیفی و بهداشتی) :
کارشناسی علوم و صـنایع غـذایی(گرایشـهای مختلـف)، مهندســی کشــاورزی (گــرایش علــوم و صــنایع غــذائی)، شیمی و مهندسی شیمی (صنایع غـذائی) عداروسـازی و دکتــرای داروســازی، دامپزشــکی، علــوم تغذیــه، تغذیــه( صـــنایع غـــذائی)، صـــنایع غـــذایی (گـــرایش هـــای فنـــی مهندســـی و تغذیـــه)، تکنولـــوژی شـــیر و فـــراورده هـــای لبنی، مهندسـی تکنولـوژی آرد، تکنولـوژی صـنایع مهندسـی روغن خوراکی، گوشت و فراورده های گوشـتی، بهداشـت موادغذایی با منشا دامی

فیزیک پزشکی:
کارشناســــی فیزیــــک، بیوفیزیــــک، فیزیــــک مهندســــی، پرتودرمــــانی (رادیــــوتراپی)، تکنولــــوژی پرتوشناســــی (رادیولــوژی)، بینــایی ســنجی، فیزیــوتراپی، اعضــای مصــنوعی و وســایل کمکــی، مهندســی پزشــکی، علــوم آزمایشگاهی ، مهندسی هسته ای (گـرایش پرتوپزشـکی و راکتور)، تکنولوژی پزشکی هسته ای

فیزیولوژی:
کارشناسی فیزیولوژی، زیست شناسی (کلیه گرایشـها)، جانورشناســی، پرســتاری، فیزیــوتراپی، مامــایی، علــوم آزمایشـگاهی، علـوم دارویـی، فارمـاکولوژی، بیوشـیمی، علوم تشریحی، گفتـار درمـانی، بینایی سـنجی، شـنوایی شناســـی، بهداشـــت عمـــومی، بهداشـــت حرفـــه ای و هوشبری، اتاق عمل

فیزیوتراپی:
کارشناسی فیزیوتراپی تـذکر: معلولیـت در انـدام فوقـانی بـه هرشـکل و معلولیـت دراندام تحتـانی بـه گونـه ای کـه اسـتقلال فـردی را مختـل نماید و همچنین نقص کامل یک چشم یا یک گوش و یا لکنـت شدیدمانع ازپذیرش دانشجو دراین رشته خواهد بود.

فیزیوتراپی ورزشی:
کارشناسی فیزیوتراپی

فناوری اطلاعات سلامت:
کلیه کارشناسی های علوم پزشـکی، کارشناسـی رشـته های علوم کامپیوتر، مهندسی کامپیوتر (نرم افزار و سـخت افزار)

کاردرمانی:
کارشناسی کاردرمانی

کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی:
کارشناسی کلیه رشته ها

گفتار درمانی:
کارشناسی گفتار درمانی

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی:
کلیه کارشناسی های علوم پزشکی و کارشناسی مدیریت با گرایشهای مختلف، اداره امور بیمارستانها، مدیریت، حقوق، علوم اجتماعی، حسابداری، علوم اقتصادی

مددکاری اجتماعی:
کارشناسی مددکاری اجتماعی، کلیه گرایش های خدمات اجتماعی، علوم اجتماعی (گرایش خدمات اجتماعی)، تعاون و رفاه اجتماعی، پژوهشگری

مدیریت توانبخشی:
کارشناسی اندامهای مصنوعی و وسایل کمکی، فیزیوتراپی، کاردرمانی، شنوایی شناسی، گفتاردرمانی، بینایی سنجی، مددکاری اجتماعی، جامعه شناسی، علوم اجتماعی، روانشناسی، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، مدیریت امداد درسوانح، کودکان استثنایی، بهداشت عمومی، پرستاری، علوم تربیتی، امداد ونجات، دکترای عمومی پزشکی

مهندسی پزشکی (زیست مواد):
کارشناسی فنی و مهندسی، علوم پایه، گروههای پزشکی و پیراپزشکی، دکترای حرفه ای پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی

مهندسی پزشکی (بیوالکتریک):
کارشناسی فنی و مهندسی، علوم پایه، گروههای پزشکی و پیراپزشکی، دکترای حرفه ای پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، مهندسی مدیریت اجرایی

مهندسی بهداشت حرفه ای:
کارشناســی بهداشــت حرفــه ای ، بهداشــت محیط، ایمنــی صنعتی، مهندسی(صنایع,مکانیک وشیمی)،فیزیک، شیمی

مدیریت سلامت ،ایمنی و محیط زیست HSE:
کارشناســـی رشـــته هـــای مهندســـی بهداشـــت حرفـــه ای، مهندسی بهداشت محیط، مهندسی تکنولوژی ایمنی، مهندسی صنایع (گرایش ایمنی)

میکروب شناسی موادغذایی:
کارشناسی میکـروب شناسـی ععلـوم آزمایشـگاهی، علوم تغذیـــه، علوم وصـــنایع غـــذایی، بیوشـــیمی، زیســـت شناسی(گرایش های میکروبیولوژی، بیوشـیمی، ژنتیـک)، بهداشــت و بازرســی گوشــت، بهداشــت مــواد غــذایی، دکترای عمومی پزشکی، داروسازی، دامپزشکی

نانوتکنولوژی پزشکی:
کلیــه کارشناســی هــای علــوم پزشــکی و کارشناســی مهندسـی پلیمـر، مهندسـی شـیمی (کلیـه گرایشـها)، مهندســـی مـــواد ،کلیـــه گرایشـــها، مهندســـی بـــرق، بیوالکتریک، فیزیـک (محـض و کـاربردی)، شـیمی (محـض و کاربردی)، زیسـت شناسـی (کلیـه گرایشـها)، مهندسـی صـنایع شـیمیایی، مهندسـی پزشـکی، مهندسـی صـنایع غذایی، مهندسی کشاورزی ، داروسازی، دارنـدگان مـدارک دکتــری عمــومی پزشــکی، داروســازی و دندانپزشــکی و دکتــری حرفــه ای علــوم آزمایشــگاهی، دکتــری پیوســته زیست فناوری( بیوتکنولوژی )

بیوشیمی بالینی:
کارشناســی بیوشــیمی، ویــروس شناســی، ایمنــی شناســی پزشـــکی، شـــیمی، علـــوم آزمایشـــگاهی، علـــوم تغذیـــه ، داروسازی، زیسـت شناسـی (کلیـه گرایشـها)، علـوم داروئـی، علوم و صنایع غذائی، علوم آزمایشگاهی دامپزشکی، بهداشـت و بازرسی گوشت، بهداشت موادغذایی

زیست فن آوری پزشکی:
کلیــه کارشناســی هــای علــوم پزشکی، کارشناســی زیســت شناســی (کلیــه گرایشــها)، بیوتکنولــوژی، مهندســی زیســت فنــاوری کشــاورزی، علــوم آزمایشــگاهی، علوم آزمایشــگاهی دامپزشکی، علوم تجربی، دکتری عمومی پزشـکی، داروسـازی و دامپزشکی، کارشناسی وکارشناسی ارشـد (داروسـازی خـارج از کشور)

ژنتیک انسانی:
کارشناســی زیســت شناســی(کلیــه گرایشــها)، بیوتکنولــوژی گــرایش صـــنعتی، ویروس شناســـی، انگل شناســـی پزشـــکی، ژنتیک، بیوشــیمی، ایمنی شناســی، میکروب شناســی، تغذیــه، علـوم آزمایشـگاهی، مامـائی، دکترای عمـومی گـروه پزشـکی*، دکترای حرفه ای علوم آزمایشگاهی و دکتر حرفه ای دامپزشکی

ایمنی شناسی:
کارشناسی ایمنـی شناسـی، انگـل شناسـی پزشـکی، بـــاکتری شناســـی، بیوشـــیمی، بیوتکنولـــوژی، زیســـت شناســـی (بـــا گـــرایش جـــانوری، ســـلولی و ملکـــولی، میکروبیولوژی، عمومی و یا ژنتیـک)، میکروبیولـوژی، علـوم آزمایشگاهی، فیزیولوژی، ویروس شناسی

خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون (هماتولوژی):
کارشناســی علــوم آزمایشــگاهی، ایمنــی شناســی، زیسـت شناسـی (کلیـه گرایشـها)، ویـروس شناسـی، میکروب شناسـی پزشـکی، بیوشـیمی، ژنتیـک، زیسـت پزشکی (Biomedical Science)

قارچ شناسی پزشکی:
علـــوم آزمایشـــگاهی پزشـــکی، زیســـت شناســـی (گرایشـــهای میکـــروب شناسی، سلولی مولکولی و جانوری)، میکروبیولوژی

میکروب شناسی:
کارشناســی میکــروب شناســی، بیوشــیمی، زیســت شناســی (کلیــه گرایشها)، علوم آزمایشگاهی، ایمنی شناسی، ویروس شناسی، انگـل شناسی پزشکی، علـوم آزمایشـگاهی دامپزشـکی، دکتـرای عمـومی گـروه پزشــکی * ، دکتــرای حرفــه ای علــوم آزمایشــگاهی و دکتــرای حرفــه ای دامپزشکی

ویروس شناسی پزشکی:
کارشناسی میکروب شناسی، انگـل شناسـی پزشـکی، حشـره شناسـی پزشـــکی، زیســـت شناســـی (کلیـــه گرایشـــها)، علـــوم آزمایشـــگاهی، بیوشـیمی، ایمنـی شناسـی، علــوم آزمایشـگاهی دامپزشـکی، دکتــرای عمـومی گـروه پزشـکی *، دکتـرای حرفـه ای علـوم آزمایشـگاهی و دکتـرای حرفه ای دامپزشکی

انگل شناسی:
کارشناسی انگل شناسـی، حشـره شناسـی پزشـکی، ایمنـی شناسـی پزشـکی، میکـروب شناسـی، علـوم آزمایشـگاهی، زیسـت شناسـی ( بـا گــرایش جــانوری ، عمــومی، ســلولی و مولکــولی، میکروبیولــوژی)، علــوم آزمایشگاهی دامپزشکی

روان پرستاری:                      کارشناسی پرستاری
پرستاری جراحی – داخلی:    کارشناسی پرستاری
پرستاری سلامت جامعه:       کارشناسی پرستاری
پرستاری کودکان:                   کارشناسی پرستاری
پرستاری نظامی:                   کارشناسی پرستاری
پرستاری توانبخشی:             کارشناسی پرستاری
پرستاری سالمندی:               کارشناسی پرستاری
پرستاری اورژانس:                کارشناسی پرستاری، فوریت های پزشکی
پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان:   کارشناسی پرستاری، هوشبری، اتاق عمل
پرستاری مراقبت های ویژه:              کارشناسی پرستاری، هوشبری، اتاق عمل

علوم تغذیه:
کارشناسی علوم و صنایع غذایی، مهندسی علـوم و صـنایع غـذایی، علـوم تغذیـه، بهداشت موادغذایی (کلیه گرایش ها)،مهندسی کشاورزی گرایش صـنایع غـذایی، مهندسی کشاورزی علوم دامی (دامپـروری)، زیسـت شناسـی (گیـاهی ،جـانوریع عمــومیع ســلولی مولکــولی، دریــا)، شیلات و آبزیــان، دبیــری زیســت شناســی (بـاگرایش زیسـت شناسـی عمـومی )، پرسـتاری، مامـایی، بهداشـت عمـومی، فیزیولوژی، علـوم آزمایشـگاهی، بیوشـیمی، میکـروب شناسـی، رژیـم شناسـی، هوشبری، اتـاق عمـل، بهداشـت محـیط، بهداشـت و بازرسـی گوشـت، مهندسـی تولیدات دامی، اقتصاد تغذیه، زیست شناسی گرایش میکروبیولوژی

علوم تغذیه در بحران و حوادث غیرمترقبه:
کارشناسی علوم تغذیه، علوم و صنایع غذایی (کلیه گرایشها)، علوم آزمایشـگاهی، زیست شناسی عمومی، بهداشت عمومی، زیست شناسی گرایش میکروبیولوژی

علوم بهداشتی در تغذیه:
کارشناسی یا بالاتر در رشته های : علوم تغذیـه، رژیـم شناسـی، صـنایع غـذایی، بهداشــت عمــومی، مامــایی ، پرســتاری، داروســازی، هوشــبری، اتــاق عمــل، بهداشــت محــیط، بهداشــت موادغــذایی (کلیــه گــرایش هــا)، کارشناســی علــوم پزشکی(science medical in BS) ایـن رشـته در خـارج از ایـران وجـود دارد، زیسـت شناســی (جــانوری، ســلولی مولکــولی، میکروبیولــوژیع گیــاهی)، مهندســی کشاورزی (صنایع غذایی و دامپروری)، مهندسی کشاورزی صـنایع غـذایی (آبزیـان)، مهندسی منابع طبیعی، بهداشت مواد غـذایی بـا منشـادامی، مهندسـی تولیـدات دامی، بهداشت و بازرسی گوشت، دکتری حرفه ای دامپزشکی، زیست شناسـی گرایش میکروبیولوژی

مامایی:
پرستار ماما، کارشناسی مامائی

مشاوره در مامایی:
کارشناسی مامایی

سم شناسی محیط:
کارشناســی مهندســی بهداشــت محــیط، مهندســی بهداشــت حرفه ای، مهندسی محیط زیست، (کلیه گرایشها)، علوم محیط زیست (کلیه گرایشها)، حشره شناسـی (گرایشـهای عمـومی، پزشکی و کشاورزی)، کشاورزی – دفـع آفـات، شـیمی محـض، شیمی کاربردی ، زیست شناسی گرایش های عمومی و سلولی مولکولی، علوم آزمایشگاهی، گیاه پزشکی، سم شناسی

مدیریت پسماند:
کارشناســی مهندســی بهداشــت محــیط، مهندســی محــیط زیست، مهندسـی عمـران (کلیـه گرایشـها)، مهندسـی مکانیـک (کلیه گرایشها)، مهندسی شیمی (کلیه گرایشها)

مهندسی بهداشت محیط:
کارشناسـی بهداشـت محـیط، بهداشـت حرفـه ای، بهداشـت عمــومی، شــیمی، مهندســی شــیمی، مکانیــک، آبیــاری، مهندسی عمـران، فیزیـک، محـیط زیسـتع خـاک شناسـیع آب شناسیع مهندسی صنایع، مهندسی شیلات، زمین شناسـی، مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)، زیست شناسی، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، علـوم تجربـی، (کارشناسـی در رشـته هـای مختلف بهداشت، علوم و علوم مهندسی)

رشته کارشناسی ارشد علوم داروهای پرتوزا:
کارشناسی در رشته های : شیمی گرایش ( شیمی دارویــی، شــیمی محــض، شــیمی کــاربردی) زیســت شناسی سلولی و ملکولی ، تکنولوژی پرتوشناسـی، تکنولـــوژی پرتودرمـــانی، مهندســـی پرتوپزشـــکی ، تکنولـوژی پزشـکی هسـته ای، علـوم آزمایشـگاهی، مهندسی هسته ای، فیزیک (گرایش هسته ای)

رشته کارشناسی ارشد شیمی دارویی:
کارشناسی در رشته های: داروسازی ، کلیـه گـرایش هــای شــیمی، دبیــری شــیمی ، شــیمی محــض و کاربردی، بیوشیمی و علوم آزمایشگاهی

رشته کارشناسی ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی:
کارشناســـی در رشـــته هـــای : شـــیمی محـــض و کاربردی، زیست شناسـی(تمـام گـرایش هـا) علـوم آزمایشگاهی ، تغذیه، بیوشیمی، ایمونولوژی، صـنایع غذایی( گـرایش کنتـرل کیفـی و بهداشـتی) میکـروب شناسی، دکتری عمومی داروسـازی ، دکتـرای حرفـه ای دامپزشکی

رشته کارشناسی ارشد سم شناسی:
کارشناسی در رشته های: حشره شناسی پزشـکی و مبـارزه بـا نـاقلین، شـیمی، داروشناسـی، میکـروب شناسی، علـوم آزمایشـگاهی، علـوم بیولـوژی (کلیـه گرایشها)- بیوشیمی، شیمی مواد غذایی، بهداشـت عمومی، بهداشت حرفه ای، بهداشت محیط، تغذیـه، گیاه پزشکی، علوم صنایع غذایی، فیزیولـوژی، ایمنـی شناسـی، پرسـتاری، سـم شناسـی، داروشناسـی، بیهوشــی، میکروبیولــوژی، زیســت شناســی، علــوم دارویـی، ویـروس شناسـی، انگـل شناسـی، گیاهـان دارویی، بهداشت و بازرسی گوشت، دکتری عمـومی پزشـکی، دکتـر عمـومی داروسـازی، دکتـری عمـومی دامپزشکی

رشته کارشناسی ارشد ترکیبات طبیعی و دارویی دریایی:
دکتــرای عمــومی داروســازی، کارشناســی در رشــته های شیمی (تمام گرایش هـا)، علـوم آزمایشـگاهی، علــوم تغذیــه، زیســت شناســی(تمــام گــرایش هــا) ، بیولوژی دریا، مهندسی منابع طبیعی محـیط زیسـت و شیلات

داوطلبین علاقه مند به شرکت در  هر یک از رشته های کنکور ارشد وزارت بهداشت  می توانند جهت مشاوره در زمینه چگونگی شرکت در رشته های این آزمون، منابع، نحوه مطالعه و آمادگی با گروه آموزشی استاد رضا زاده که با بهره گیری از مشاورین مجرب و متخصص آماده ارائه خدمات مشاوره  درزمینه کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت، می باشند، تماس حاصل نمایند.


گروه آموزشی استاد رضازاده

بازدید کننده گرامی ، بنظر می رسد شما عضو سایت نیستید
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید .
 نظر دهید :
نام شما : *
ایمیل شما : *
نظر شما : *
کد امنیتی : *
عکس خوانده نمی شود